موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

مدرک المثنی

شرایط و فرم های لازم جهت صدور مدارك تحصيلي المثني به قرار زير مي باشد:

  1. واریز مبلغ به شرح زیر:
    1. واریز مبلغ 200000 ريال (معادل بیست هزار تومان) جهت صدور گواهی موقت
    2. واریز مبلغ 300000 ريال ( معادل سی هزار تومان) جهت صدور دانشنامه
    3. به حساب شماره 671691199 بانك تجارت به نام موسسه آموزش عالی عقیق و تحويل اصل فیش و اصل فرم به اداره فارغ التحصیلان.

  2. دريافت فرم استشهاد محلی (حتما به صورت محضری) از اینجا و تكمیل آن و ارسال به اداره فارغ التحصیلان.

  3. دريافت فرم تعهدنامه محضري از اینجا و تكمیل آن و ارسال به اداره فارغ التحصیلان.