موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

مدیر امور پژوهشی

لطفا" برای هماهنگی امور مربوط به تحصیلات تکمیلی و دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با مسئول آن سرکار خانم اسدالهی کارشناس پژوهشی ارتباط حاصل فرمایید.

آدرس ایمیل :aghigh.science@gmail.com