موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

هیات رییسه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

 1

دکتر سید محمد امیری

ریاست موسسه

2

مهندس حسین جعفری جبلی

معاونت اداری - مالی

معاونت فرهنگی-دانشجوئی