موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

هیات رییسه

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1دکتر سید محمد امیریریاست موسسه
2دکتر مهران هودجیمعاونت آموزشی
3مهندس حسین جعفری جبلیمعاونت اداری - مالی