موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

امور اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی عقیق

ردیفنام و نام خانوادگیرشته تحصیلی (گرایش)مرتبه علمی
1 مهری اذانیدکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهریاستادیار
2حسین پور مقدسدکتری تخصصی مهندسی عمراناستاد
3امیر تائبی هرندیدکتری تخصصی مهندسی عمراناستاد
4اکبر توکلی قینانیدکتری تخصصی علوم اقتصادیاستادیار
5علی حاج شیر محمدیدکتری مهندسی صنایعاستادیار
6الهام ربانی نجف آبادیمدیریت دولتی-رفتار سازمانیمربی
7احمد ساعت چیدکتری تخصصی مهندسی متالوژی و مواداستاد
8محمدمهدی سعادت پوردکتری تخصصی مهندسی عمراناستاد
9 محمود شاهساردکتری تخصصی زبان انگلیسیاستادیار
10 غلامرضا شریفیدکتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشیدانشیار
11 سید احمد طبائیاندکتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیاستادیار
12اعظم السادات طباطباییمکانیک خاک و پیمربی
13محمدحسن عباسیدکتری تخصصی مهندسی متالوژی و مواداستاد
14فریدالدین علامه حائریدکتری مدیریت بازرگانی بازاریابیاستادیار
15محمود وفائیاندکترای تخصصی مهندسی عمراناستاد

اعضاء هیئت علمی حق التدریس موسسه آموزش عالی عقیق

ردیفنام و نام خانوادگی
1افسانه ابراهيمي
2 مهدي ابراهيمي
3سعید اخوان
4الهام اسدالهي دهكردي
5جواد اكبري
6 اكرم اكبريان
7 معصومه ايماني
8محمدعلي آقائي
9الهام بامي محمدي
10مژده پاليك
11اکبر توكلي
12فدايي تهراني
13 مجيد جعفري هرندي
14 فاطمه حسني فرد
15بهزاد حيدرزاده
16شيما خواجه
17مريم خورشيد سخنگو
18مهدي دل گشايي
19الهام رباني
20 محسن رحيمي
21فريد رضازاده
22 صابر رضانژاد
23فرهاد رياحي
24 نسيم زارعي
25زهرا زماني
26فريبا شريفي
27مرتضي شريفيان
28 احمدرضا شكرچي زاده
29پيام شهابي
30 شادي شيراني
31 پروا صادقي
32 اكرم صدري
33فرامرز صوفيان
34 اعظم السادات طباطبايي
35طيبه طباطبايي
36الهام طباطبايي كاشاني
37عصمت طهماسبي
38نرگس عطريان
39جواد غلاميان
40بهنام قاسمي
41محمدحسن قدسي نيا
42مهدي كارگر فرد
43علي كتابي
44نرگس كتيرايي
45یاسمن كرمي
46مسيح گلبخش
47ديانا گندم افشان
48الهام گودرزي
49محمدرضا محبوب فر
50زهرا محمودزاده
51عليرضا مشكات روحاني
52زهرا مقصودي
53فرشيد مقصودي گنجه
54سميرا ميرقادري
55سعيد نصري
56مرجان نيرومند
57محمود همتيان
58مهران هودجي
59ميترا ياري نژاد


قرارداد حق التدریس