موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

امور اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی عقیق

 

ردیفنام و نام خانوادگیرشته تحصیلی (گرایش)مرتبه علمیرزومه
 1 مهری اذانیدکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهریاستادیار رزومه
 2حسین پور مقدسدکتری تخصصی مهندسی عمراناستاد 
3امیر تائبی هرندیدکتری تخصصی مهندسی عمراناستاد 
 4اکبر توکلی قینانیدکتری تخصصی علوم اقتصادیاستادیار 
5علی حاج شیر محمدیدکتری مهندسی صنایعاستادیار 
6سید محمد امیریدکترای تخصصی زبان و ادبیات عربدانشیار 
7احمد ساعت چیدکتری تخصصی مهندسی متالوژی و مواداستاد 
8محمدمهدی سعادت پوردکتری تخصصی مهندسی عمراناستاد 
9 محمود شاهساردکتری تخصصی زبان انگلیسیاستادیار 
10 غلامرضا شریفیدکتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشیدانشیاررزومه
11 سید احمد طباییاندکتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیاستادیار رزومه
12اعظم السادات طباطباییمکانیک خاک و پیمربی 
13محمدحسن عباسیدکتری تخصصی مهندسی متالوژی و مواداستاد 
14فریدالدین علامه حائریدکتری مدیریت بازرگانی بازاریابیاستادیار رزومه
15محمود وفائیاندکترای تخصصی مهندسی عمراناستاد 
16احمد رضا شکرچی زادهدکترای تخصصی مدیریت بازرگانیاستادیار

 cv

رزومه

17فاطمه فریدی زادهفوق لیسانس نوازندگی موسیقی ایرانیمربیرزومه
18مازیار کنعانیفوق لیسانس نوازندگی موسیقی ایرانیمربیرزومه
19سید محمد حجازیفوق لیسانس نوازندگی موسیقی جهانیمربی رزومه
20علی وطن خواه فوق لیسانس بازیگریمربیرزومه
21نسرین شیخ حسنفوق لیسانس عکاسیمربیرزومه
22هاجر کمیلیفوق لیسانس ارتباط تصویریمربیرزومه
23علی سلطانیفوق لیسانس ارتباط تصویریمربیرزومه
24عصمت خاکیفوق لیسانس ارتباط تصویریمربیرزومه
25احمد رضا شاملوفوق لیسانس سینمامربیرزومه
26جهانگیر حمیدی تهرانیدکتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشیاستادیاررزومه
27ابولفضل حیدری فرفوق لیسانس عکاسیمربیرزومه
28محمد باستانیدکتری تخصصی صنایعاستادیار 
29راضیه عسگرنژاددکتری تخصصی کامپیوتراستادیار 

 

اعضاء هیئت علمی حق التدریس موسسه آموزش عالی عقیق

 

ردیفنام و نام خانوادگی
 1افسانه ابراهيمي
 2 مهدي ابراهيمي
3دکتر سعید اخوان
4الهام اسدالهي دهكردي
5دکتر جواد اكبري
 6 دکتر اكرم اكبريان
7 مهندس معصومه ايماني
8مهندس محمدعلي آقائي
9الهام بامي محمدي
10مژده پاليك
11 مهندس ميترا ياري نژاد
12دکتر محمد رضا فدايي تهراني
13 دکتر مجيد جعفري هرندي
14 مهندس فاطمه حسني فرد
15بهزاد حيدرزاده
16شيما خواجه
17دکتر مريم خورشيد سخنگو
18مهدي دل گشايي
19الهام رباني
20 محسن رحيمي
21دکتر فريد رضازاده
22 دکتر صابر رضانژاد
23مهندس فرهاد رياحي
24 نسيم زارعي
25مهندس زهرا زماني
26دکتر فريبا شريفي
27مرتضي شريفيان
28نیلوفر رضوانی
29پيام شهابي
30 دکتر شادي شيراني
31 دکتر پروا صادقي
32مهندس اكرم صدري
33مهندس فرامرز صوفيان
34آرزو جوادیه پور
35مهندس طيبه طباطبايي
36دکتر الهام طباطبايي كاشاني
37عصمت طهماسبي
38دکتر نرگس عطريان
39جواد غلاميان
40دکتر بهنام قاسمي
41مهندس محمدحسن قدسي نيا
42دکتر مهدي كارگر فرد
43علي كتابي
44مهندس نرگس كتيرايي
45یاسمن كرمي
46مسيح گلبخش
47دکتر ديانا گندم افشان
48الهام گودرزي
49دکتر محمدرضا محبوب فر
50مهندس زهرا محمودزاده
51مهندس عليرضا مشكات روحاني
52دکتر زهرا مقصودي
53فرشيد مقصودي گنجه
54سميرا ميرقادري
55دکتر سعيد نصري
56دکتر مرجان نيرومند
57محمود همتيان
58دکتر مهران هودجي