موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

واحد نرم افزار

شرح وظایف :

  1. ارائه خدمات نرم افزاری (برنامه نویسی) و نصب نرم افزارهای مورد نیاز واحد ها
  2. نصب پردازش و گزارش ها برای کاربران برحسب نیاز
  3. تغییر سطح دسترسی کاربران
  4. تعریف رشته قوانین و نظامهای جدید آموزشی

لازم به ذکر است کلیه امور مربوط به واحد های دیگر آموزشی، پژوهشی ،حوضه معاونت دانشجوئی و اداری مالی نیز که به سیستم گلستان مربوط می باشد نیز ازطریق این واحد انجام می گیرد.