موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

واحد آمار و اطلاعات

شرح وظایف :

ارائه ی کلیه آمار و اطلاعات بخش های مختلف به صورت گزارش گیری در قالب Excel و Word