موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

المپیاد ورزش های فناورانه دانشجویی

19 اردیبهشت 1403

فراخوان شرکت در مسابقات بخش فن آوری و نوآوری در ورزش