موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

برگزاری امتحانات در زمان مقرر شده

01 بهمن 1401