موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

نظرسنجی

29 مرداد 1402

پیرو نامه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری/سازمان اموردانشجویان به منظور ارزیابی سامانه جامع امور دانشجویان(سجاد) از نگاه کاربران،پرسشنامه ای توسط دفتر نظارت و ارزیابی این سازمان طراحی شده است. کاربران محترم ، دانشجویان  و دانش آموختگان  از طریق پیوند زیر در این نظرسنجی مشارکت فرمایید.

(در صورت باز نشدن در مرورگر Firefox ، از مرورگر Google Chrome استفاده شود)

https://survey.saorg.ir/vote/B61256C5-A9D1-412B-8D4F-0BA63434F050/42725199-CD68-4F69-A694-1D16DFA9B084