موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

پرسشنامه فرهنگی اجتماعی دانشجویان

15 مهر 1399

طبق دستور معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تکمیل فرم زیر برای دانشجویان جدیدالورود الزامی است.

پرسشنامه فرهنگی اجتماعی دانشجویان