موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

مهلت دفاع پایان نامه در نیمسال اول سال تحصیلی و نیمسال دوم

24 خرداد 1400
مهلت دفاع پایان نامه در نیمسال اول سال تحصیلی حداکثر تا 10 اسفند ماه و در نیمسال دوم تحصیلی حداکثر تا 15 شهریور ماه میباشد.