موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

طرح غربالگری و پایش سلامت دانشجویان

17 آذر 1399

قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به ضرورت توجه به وضعیت سلامت روانی - اجتماعی دانشجویان و الزام وزارت علوم ، طرح غربالگری و پایش سلامت برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل الزامی می باشد.

شایان ذکر است تائید نهایی انتخاب واحد، منوط به تکمیل کارنامه سلامت می باشد.

جهت تکمیل کارنامه سلامت از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

تکمیل فرم کارنامه سلامت روان