موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

زمان حذف و اضافه و فرصت مجدد جهت انتخاب واحد

14 اسفند 1399

زمان حذف و اضافه روز شنبه مورخ 99/12/16 و یکشنبه مورخ 17/12/99 می باشد. همچنین دانشجویانی که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند می بایست در تاریخ مقرر شده نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.