امور دانشجویی - فرهنگی

 

1- راهنمای سامانه تغذیه 

2- مشاوره دانشجوئی 

دانشجویان با جدا شدن از خانواده و ورود به زندگی دانشجوئی تغییراتی مهم را تجربه می کنند و نیاز به سازگاری با محیط جدید آموزشی و مدیریت مسائل تحصیلی ،معیشتی و عاطفی ضرورت می یابد . در این راستا و به منظور افزایش مهارتهای فردی و اجتماعی دانشجویان و ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی مرکز مشاوره دانشجوئی در موسسه تشکیل و آماده خدمت رسانی به دانشجویان عزیز در زمانهای تعیین شده می باشد .

3-بیمه دانشجوئی 

دانشجویان عزیز پس از ثبت نام تحت پوشش بیمه حوادث دانشجوئی قرار می گیرند . لازم به ذکر است که این بیمه شامل حوادث احتمالی در محیط موسسه و یا محیط های مرتبط با امور موسسه می باشد . 

براساس اعلام ریاست محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قرار است دانشجویان عزیز تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان نیز قرار بگیرند . دانشجویان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در این مورد و ثبت نام به سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف (www.swf.ir) مراجعه نمایند.

4- تشکل های دانشجوئی 

از ابتدای تاسیس و شروع فعالیت موسسه آموزش عالی عقیق تشکل بسیج دانشجوئی شکل گرفت و پایگاه بسیج امام علی (ع) در سال 89 ایجاد گردید . این تشکل دانشجوئی در انجام امور فرهنگی موسسه از جمله برگزاری اردوها ،نمایشگاهها،مسابقات و برگزاری مراسم در مناسبت ها فعال بوده است 

5- امور انضباطی 

در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به منظور پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه وموسسه و کمک به سالم نگه داشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجوئی و مقابله با بی نظمی ،هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران کمیته های انضباطی وجود دارد .این کمیته به شیوه های صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجوئی برخورد نموده و احکام مناسب را با توجه به شیوه نامه اجرائی انضباطی دانشجویان مصوب وزارتین علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صادر می نمایند.