امور پژوهش و فناوری

 زمینه های فعالیت  پژوهش و فناوری در موسسه که توسط معاونت پژوهش و فناوری و واحدهای زیر مجموعه آن صورت می گیرد عبارتند از :

.مدیریت و نظارت برحسن اجرای کلیه امور پژوهش و فناوری ،کتابخانه ،بانکهای اطلاعاتی مطابق با مصوبات و آئین نامه ها

. سیاستگزاری و برنامه ریزی جهت ارتقای پژوهش های نظری و کاربردی 

. زمینه سازی جهت انجام همکاریهای پژوهشی در سطح ملی و بین المللی 

.تصویب طرح های پژوهشی

. ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی در موسسه

. ایجاد ارتباط با دیگر موسسات ،دانشگاه ها ،مراکز پژوهشی جهت مبادله خدمات علمی

. برگزاری همایش ها 

.اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی

.انجام امور مربوط به فرصت مطالعاتی اساتید

. ساماندهی انتشارات موسسه 

. فناوری و ایجاد زمینه برای تجاری سازی یافته های پژوهشی