مهندسی کامپیوتر

 مدیر گروه  : آقای مهندس حسن تفضلی

 

رشته های تحصیلی   

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر -فناوری اطلاعات

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات 

 . کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر -نرم افزار       

. کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر-  سخت افزار  

 .کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر

 . کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر- نرم افزار                     

. کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار 

. کاردانی فنی - ارتباطات و فناوری اطلاعات

                                

 

 

pdf دستورالعمل گزارش و فرم های کارآموزی

pdfدستورالعمل گزارش پروژه