مهندسی صنایع و مدیریت

مدیر گروه : خانم مهندس الهه قاسمی

 

 رشته های تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -مدیریت پروژه                                                                                         

کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع      

کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار 

کاردانی حسابداری (جدید)

 

 

 

 

 

 

pdf دستورالعمل گزارش و فرم های کارآموزی 

pdfدستورالعمل گزارش پروژه