مهندسی عمران

مدیر گروه : خانم مهندس معصومه عرفانی

 

رشته های تحصیلی 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - محیط زیست 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران  -ژئوتکنیک 

کارشناسی پیوسته  مهندسی عمران - عمران                                      

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران- عمران                                          

کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی عمران - آب و فاضلاب    

کاردانی پیوسته ساختمان - کارهای عمومی ساختمان                                

کاردانی ناپیوسته عمران - کارهای عمومی ساختمان     

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرائی عمران   

کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی

 

 pdfدستورالعمل گزارش و فرم های کارآموزی