رئیس موسسه

1- شرح وظایف و اختیارات رئیس موسسه 

 اداره موسسه در چهارچوب اهداف ،برنامه ها ،وظایف و اختیارات با تاکید برمبانی ارزشهای اسلامی 

اجرای مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،هیات امنا و هیات موسس 

نظارت برحسن اجرای امور آموزشی ،پژوهشی ،اداری و مالی ،دانشجوئی و فرهنگی ،امور عمرانی و توسعه موسسه 

ارائه گزارش سالانه عملکرد موسسه به هیات امنا 

نظارت برحسن اجرای فعالیتهای جاری موسسه و رسیدگی به تخلفات احتمالی از طریق مراجع قانونی 

نصب و عزل معاونین ،روسای دانشکده ها و مدیر گروهها 

تهیه ،تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه موسسه به هیات موسس برای طی مراحل بعدی 

پیشنهاد طرحها و برنامه های آموزشی ،پژوهشی و اجرائی به هیات امنا

امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور موسسه 

انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام و حساب موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات 

پیشنهاد آئین نامه مالی و معاملاتی موسسه و شیوه نامه های اجرائی آن به هیات امنا برای تصویب 

2- واحدهای زیر مجموعه ریاست:

دفتر ریاست 

روابط عمومی و بین الملل

حراست 

امورحقوقی 

دبیر خانه هیات های امنا،موسس،جذب و ممیزه

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

طرح و برنامه ریزی 

نظارت و ارزیابی