معاونت پژوهش و فناوری

سیاستگزاری،برنامه ریزی ،نظارت و ارزیابی فعالیتهای پژوهشی در موسسه اعم از پژوهشهای بنیادی (تولیدعلم) و پژوهش های کاربردی در ارتباط با صنعت و رفع نیازهای جامعه و فناوری از اهداف و وظایف معاونت پژوهش و فناوری می باشد .علاوه بر این  ایجاد انگیزه پژوهشی ،فراهم نمودن بستر مناسب و تقویت امکانات پژوهشی از دیگر برنامه های این حوزه است که در ارتقای پژوهش و فناوری در موسسه و ایجاد روحیه پژوهش در دانشجویان نقش موثری دارد .

واحدهای تابعه 

واحدهای زیر مجموعه معاونت پژوهشی عبارتند از :

مدیریت امور پژوهش و فناوری 

کتابخانه 

فناوری و ارتباط با صنعت 

انتشارات