معاونت توسعه و تامین منابع

شرح وظایف 

1- اداره و نظارت برحسن اجرای امور اداری ،مالی و عمرانی موسسه 

2- هدایت و نظارت برچگونگی گردش کارها در واحدهای مختلف و هماهنگی آن 

3- نظارت بر مصرف اعتبارات براساس بودجه مصوب هیات امنا

4- برنامه ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه به رئیس موسسه

5- نظارت براجرای طرحهای عمرانی 

6- انجام تعمیرات اساسی بمنظور نگهداری ساختمانها و تاسیسات موسسه 

7- ایجاد انضباط مالی در بخش های مختلف موسسه 

واحدهای تابعه 

مدیریت امور اداری و مالی 

اموال و تدارکات

آمار و فناوری اطلاعات

دبیرخانه و کارگزینی

برنامه و بودجه