معاونت دانشجویی - فرهنگی

  شرح وظایف 

1- اداره و نظارت برحسن اجرای کلیه امور دانشجوئی و فرهنگی موسسه برطبق مصوبات و آئین نامه های مربوطه 

2- نظارت برارائه خدمات رفاهی به دانشجویان 

3- برنامه ریزی جهت ارتقای امور صنفی ،بهداشتی و سلامت دانشجویان 

4- نظارت برفعالیتهای فوق برنامه دانشجویان 

5- راهبری و نظارت برحسن اجرای امور فرهنگی مصوب شورای فرهنگی

6- ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز ،موسسات و نهادهای فکری ،فرهنگی

7- ترویج فرهنگ گفتگو ،آزاد اندیشی و گسترش ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران فرهنگی 

واحدهای تابعه 

مدیریت امور دانشجوئی و فرهنگی

تغذیه،بهداشت ،خوابگاه ،وام صندوق رفاه

تربیت بدنی 

مشاوره دانشجوئی 

کانونها و تشکل های دانشجوئی