انجمن های علمی

انجمن های علمی دانشجوئی متشکل از دانشجویان علاقه مند به مشارکت در فعالیتهای علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است که به منظور تقویت و ترویج اخلاق و فعالیتهای جمعی علمی دانشجویان تشکیل می شود . منظور از فعالیتهای علمی موارد زیر است:

1- مناظره و نقد علمی

2- هم اندیشی و نشست های تخصصی 

3- مطالعات و پژوهش های علمی 

4- نشر و ترویج یافته های علمی

5- فعالیتهای کمک آموزشی 

 برخی از مصادیق و زمینه های فعالیت انجمن علمی عبارتند از :

1- برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی 

2- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها ،همایش ها و مسابقات علمی

3- تولید و انتشار نشریه علمی ،کتاب ،نرم افزارو فیلم های علمی - آموزشی 

4- برنامه ریزی و اجرای بازدید از مراکز علمی ،صنعتی وفناوری

در حال حاضر انجمن های علمی مهندسی عمران،مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع فعال می باشد.