دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر نظارت و ارزیابی موسسه عهده دار نظارت برآموزش توسط اعضای هیئت علمی و ارزیابی دروس در پایان هر نیمسال تحصیلی است . 

این نظارت و ارزیابی به طور مداوم و در دروس مختلف انجام شده است و هدف آن ارتقای فعالیتهای آموزشی در موسسه