امور آموزشی

 اداره آموزش

این اداره موظف به ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پذیرفته شده پس از پذیرش تا زمان فارغ التحصیلی است . بطور خلاصه این اقدامات شامل برنامه ریزی درسی برای دانشجویان ،انجام امور ثبت نام ،حذف و اضافه ،حذف اضطراری و حذف مجازو برگزاری امتحانات و اجرای مقررات آموزشی می باشد.

فرم کارآموزی