واحد آمار و اطلاعات

شرح وظایف :
1- گزارش آماری دروس
2- گزارش آماری از وضعیت تحصیلی از نظر سنوات و مشروطی
3- گزارش گروههای درسی
4- گزارش آماری دانشجویان با نظامهای مختلف تحصیلی ،در مقاطع مختلف
5- گزارش آماری دانشجویان براساس پارامترهای مختلف