واحد پشتیبانی

شرح وظایف:
1- پشتیبانی سخت افزاری و خدمات شبکه به واحد ها
2- کنترل و نظارت کامل برروی سرور موسسه و backupگیری از اطلاعات جهت ثبت کامل کارها
3- عملیات اختصاص وتغییر نام و کلمه عبور به هیئت علمی
4- عملیات ساخت شناسه و کلمه عبور مجازی برای روزهای ثبت نام