واحد ورود اطلاعات

شرح وظایف :
1- درج اطلاعات پرسنلی دانشجویان
2- درج اطلاعات پرسنلی اساتید
3- درج اطلاعات پرسنلی کارکنان
4- درج اطلاعات فضای آموزشی
5- ایجاد کاربران
6- ایجاد مشخصات اصلی دروس