واحد نرم افزار

 شرح وظایف :

1- ارائه خدمات نرم افزاری (برنامه نویسی)و نصب نرم افزارهای مورد نیاز واحد ها
2- نصب پردازش و گزارش ها برای کاربران برحسب نیاز
3- تغییر سطح دسترسی کاربران
4- تعریف رشته قوانین و نظامهای جدید آموزشی
لازم به ذکر است کلیه امور مربوط به واحد های دیگر آموزشی، پژوهشی ،حوضه معاونت دانشجوئی و اداری مالی نیز که به سیستم گلستان مربوط می باشد نیز ازطریق این واحد انجام می گیرد