وظایف خدمات ماشینی

 وظایف این اداره به شرح زیر است:

1- کنترل و نظارت بر پردازش ها و گزارشات
2- بررسی کلیه گزارشات مدیریتی که در آنها تغییرات اعمال شده قابل بررسی می باشد
3- رفع نیازهای واحد های مختلف مرتبط با سیستم گلستان (کلیه امور مربوط به واحدهای دیگر اموزشی ،پژوهشی ،حوزه معاونت دانشجوئی و اداری و مالی )
4- طراحی پردازشها و گزارشات مجدد
ساختار این اداره چنین می باشد :
الف – واحد نرم افزار
ب- واحد ورود اطلاعات
ج – واحد پشتیبانی
د- واحد اطلاعات و آمار