امور متفرقه

شرح وظایف:
1- اسکن عکس دانشجویان
2- صدور کارت دانشجوئی
3- توزیع کارت دانشجوئی
4- تعین دانشجویان ممتاز
الف- معرفی به سازمان سنجش
ب- تهیه و ارسال دعوتنامه های جشن فارغ التحصیلی
ج- جشن فارغ التحصیلی