واحد فارغ التحصیلی و تسویه حساب

شرح وظایف :
1- بررسی صورت جلسه فارغ التحصیلی
2- تخصیص کد بایگانی
3-درج موارد 1 و 2 در سیستم گلستان
4- دریافت و بررسی دفترچه های اقساط فارغ التحصیلان
5- درج اطلاعات ردیف 4 در سیستم گلستان
6- بررسی تسویه حسابهای قطعی شده و درج در سیستم
7- اصلاح آدرس دانشجویان در سیستم گلستان
8- درج رشته های تحصیلی و تغییر رشته ها در سیستم گلستان
9- انجام اصلاحات مربوط به مشخصات سجلی و تحصیلی در سیستم گلستان
10- پاسخگوئی به مراجعین
11- دریافت ،بررسی و درج اطلاعات تائیدیه های تحصیلی مقاطع قبلی