واحد پذیرش

شرح وظایف :

1- برنامه ریزی دانشجویان جدیدالورود در هر سال 

2- دریافت اطلاعات دانشجویان جدید از سازمان سنجش و تبدیل به فرمت مناسب برای سیستم گلستان 

3- تهیه و ارسال آمارهای مورد نیاز وزارت علوم و سازمان سنجش 

4- امور پذیرش دانشجو در موارد متفرقه 

5- پاسخگوئی به مراجعین 

6- ارائه فرم تسویه حساب به دانشجویان و پیگیری امور تسویه حساب در سیستم گلستان 

7- دریافت تائیدیه های تحصیلی مقاطع قبلی ،بررسی آنها و ثبت در سیستم گلستان 

8- درخواست تائیدیه برای دانشجویان مقاطع مختلف 

9- انجام امور آموزشی در حوضه اداره متبوع ،به تشخیص مدیریت