واحد نظام وظیفه

شرح وظایف:

1- درج کلیه اطلاعات لازم در خصوص نظام وظیفه در سیستم گلستان
2- صدور درخواستهای معافیت تحصیلی دانشجویان
3- پیگیری وصول تائیدیه معافیت تحصیلی
4- انجام مکاتبات لازم در رابطه با امور نظام وظیفه دانشجویان
5- پاسخگوئی به مراجعین
واحد پذیرش
شرح وظایف :
1- برنامه ریزی پذیرش دانشجویان جدیدالورود در هرسال و ترم
2- دریافت اطلاعات دانشجویان جدید از سازمان سنجش و تبدیل به فرمت مناسب برای سیستم گلستان
3- تهیه و ارسال آمارهای مورد نیاز وزارت علوم و سازمان سنجش
4- انجام امور پذیرش دانشجو در موارد متفرقه 
5- پاسخگوئی به مراجعین
6- ارائه فرم تسویه حساب به دانشجویان و پیگیری امور تسویه حساب در سیستم گلستان
7- دریافت تائیدیه های تحصیلی مقاطع قبلی ، بررسی آنها و ثبت در سیستم گلستان
8- انجام امور آموزشی در حوضه اداره متبوع ، به تشخیص مدیریت