واحد صدور و تحویل گواهی موقت و دانشنامه

شرح وظایف :

1- بررسی تقاضاهای صدور دانشنامه

2- صدور دانشنامه

3- تحویل دانشنامه

4- تحویل گواهی موقت

5- انجام مکاتبات در این زمینه

6- پاسخگوئی به مراجعین

 

شرایط صدور المثنی برای گواهی موقت و دانش نامه از موسسه

دریافت فایل 1       دریافت فایل 2     دریافت فایل 3

.