واحد صدور مدرک موقت

شرح وظایف :
1- بررسی پرونده های فارغ التحصیلان
2- صدور ابطال معافی تحصیلی
3- صدور گواهی موقت تحصیلی
4- صدور گواهی دائم
5- انجام مکاتبات لازم در این زمینه
6- پاسخگوئی به مراجعین.