وظایف پذیرش و فارغ التحصیلی

 شرح وظایف :

1- بررسی صورت جلسه فارغ التحصیلی
2- تخصیص کد بایگانی
3- دریافت و بررسی دفترچه های اقساط فارغ التحصیلان
4- انجام اصلاحات مربوط به مشخصات سجلی و تحصیلی در سیستم گلستان
5- پاسخگوئی به مراجعین
6- دریافت، بررسی و درج اطلاعات تائیدیه های تحصیلی مقاطع قبلی
7- انجام امور آموزشی در حوضه اداره مطبوع ، به تشخیص مدیریت.