آیین نامه های آموزشی

بخشي از آيين نامه هاي آموزشي :

ماده 3 : دانشجو موظف است درهرنيمسال ، در زماني که دانشگاه اعلام مي کند ، براي ادامه تحصيل وانتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجوبراي نام نويسي بدون اطلاع وعذر موجه ، دريک نيمسال ، بمنزله انصراف از تحصيل است . درصورت تاخير وياعذر موجه ، حق انتخاب واحد وادامه تحصيل رادرآن نيمسال ندارد.ولي آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود.

تبصره : دانشجو موظف است عذر موجه خودرادرخودداري از نام نويسي ، بادلايل مستند ، بطور مکتوب دراولين ماه بعد از آغاز هرنيمسال تحصيلي ، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.
ماده 11 :
هردانشجو مي تواند درهرنيمسال تحصيلي حداقل 12 وحداکثر 20 واحد درسي راانتخاب کند .
تبصره : درآخرين نيمسال تحصيلي ، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است .
- درمواردي که دانشجو براي فراغت از تحصيل حداکثر 24 واحد باقي داشته باشد ، حتي اگرمشروط باشد ، بانظر دانشگاه ، مي تواند تمامي واحدهاي باقي مانده رادريک نيمسال انتخاب کند .
- تعداد واحدهاي انتخابي دردوره تابستاني حداکثر 6 واحد درسي است .
ماده 13 :
حداکثر مدت مجاز تحصيل دردوره هاي کارداني وکارشناسي ناپيوسته 3 سال ودردوره هاي کارشناسي پيوسته 6 سال است . درصورتي که دانشجو نتواند واحدهاي دوره رادرحداکثر مدت مجاز تحصيل باموفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود .
ماده 14 :
حضور دانشجو درتمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است وساعات غيبت دانشجو درهردرس نبايد 3/16 از مجموع ساعات آن درس تجاوز کند ، درغير اين صورت نمره دانشجو درآن درس صفر محسوب مي شود .
تبصره : غيبت درجلسات دو هفته اول هردرس ، به دليل حذف واضافه يابه هردليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد جزو 16/3 غيبت مجاز دانشجومحسوب مي شود.
ماده 15 :
غيبت غير موجه درامتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر درامتحان آن درس است وغيبت موجه درامتحان هردرس موجب حذف آن درس مي گردد.
ماده 16 :
تشخيص موجه بودن غيبت درجلسات درس ودرامتحان برعهده شوراي آموزشي دانشگاه ياکميته منتخب آن شورا است .
ماده 19 :
حذف کليه درسهاي اخذ شده دريک نيمسال ، تنها درصورتي مجاز است که بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامه تحصيل درآن نيمسال نباشد. دراين صورت نيمسال مزبورجزوحداکثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.
ماده 2 :
حداقل نمره قبولي درهر درس 10 است . دانشجويي که درهريک از دروس الزامي مردود شود ، دراولين فرصت ، ملزم به تکرار آن است . بااين حال نمرات کليه دروس اعم از قبولي و ردي درکارنامه دانشجو ثبت ودرمحاسبه ميانگين منظور مي شود .
ماده 26 :
درپايان هرنيمسال تحصيلي ، ميانگين نمرات دانشجو درآن نيمسال وميانگين کل نمرات او تاپايان آن نيمسال ودرپايان دوره تحصيلي ، ميانگين کل نمرات دانشجو ،محاسبه ودرکارنامه وي ثبت مي شود .
تبصره : براي محاسبه ميانگين نمرات ، تعداد واحدهاي هردرس درنمره آن درس ضرب مي شود ومجموع حاصل ضربها درتمام دروسي که دانشجو براي آنها نمره گرفته است ( اعم از ردي ياقبولي ) بر تعداد کل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي شود .
دوره تابستاني ، به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود . نمرات دروسي که دانشجو دردوره تابستاني
مي گذراند ، تنها درمحاسبه ميانگين کل دانشجو محسوب مي شود . به همين نحو نمرات دانشجو ، درنيمسالي که الزاما" کمتراز 12 واحد انتخاب مي کند ، وکسر بودن واحدها خارج از اراده اواست نيز مانند دروس تابستاني درميانگين کل او محاسبه مي شود ، ولي آن نيمسال جزو حداکثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.
ماده 27 :
ميانگين نمرات دانشجودرهيچ نيمسال تحصيلي نبايد کمتراز 12 باشد ، درغير اين صورت ، نام نويسي دانشجو درنيمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود.
ماده 28 :
دانشجويي که به صورت مشروط نام نويسي مي کند جز درآخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي درآن نيمسال راندارد.
ماده 29 :
درصورتي که ميانگين نمرات دانشجو دردوره هاي کارشناسي وکارشناسي ارشد پيوسته درسه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب و در دوره هاي کارداني وکارشناسي ناپيوسته دردو نيمسال تحصيلي ، اعم از متوالي يامتناوب ، کمتراز 12 باشد درهر مرحله اي که باشد ، از ادامه تحصيل محروم مي شود .
ماده 33 :
دانشجو مي تواند درهريک از دوره هاي کارداني وکارشناسي ناپيوسته براي 2 نيمسال متوالي يامتناوب از مرخصي تحصيلي استفاده کند .
ماده 34 :
تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت کتبي ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هرنيمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده يادانشگاه تسليم گردد.
ماده 35 :
ترک تحصيل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصيل ،انصراف از تحصيل محسوب مي شود . ودانشجوي منصرف از تحصيل ، حق ادامه تحصيل ندارد.
ماده 40 :
انتقال دانشجو از دانشگاهها وموسسات آموزش عالي تهران به شهرستانها واز شهرستانها به يکديگر ، دريک رشته ودريک مقطع ، به شرط موافقت دانشگاههاي مبداء ومقصد بلامانع است .
ماده 55 :
دانشجو درطول دوران تحصيل درمقطع کارداني وکارشناسي مي تواند ، باداشتن شرايط زير وموافقت گروه آموزشي ذي ربط از يک رشته به رشته ديگر دريک گروه آزمايشي وهمان دانشگاه تغيير رشته دهد:
1 - ادامه تحصيل متقاضي دررشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد .
2 - حداقل 1/6 وحداکثر2/3 واحدهاي دوره راگذرانده باشد .
3 - نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه ورشته مورد تقاضا درهمان سال کمتر نباشد.
4 - باتوجه به حداکثر مدت مجاز تحصيل ، امکان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز دررشته جديد راداشته باشد.
ماده 65 :
ميانگين کل نمرات دانشجو درپايان دوره تحصيل ، بايد حداقل 12 باشد ، تادررشته تحصيلي خود حسب مورد مدرک کارداني ياکارشناسي دريافت کند .درصورتي که ميانگين نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد ، چنانچه از نظر طول تحصيل مانعي نداشته باشد ، مي تواند حداکثر تا 20 واحد درسي از درسهايي راکه بانمره کمتراز 12 قبول شده است دريک نيمسال تحصيلي ( دردوره کارداني ) و2 نيمسال تحصيلي ( دردوره کارشناسي ) مجددا" انتخاب وآن درس راتکرار کند ، تاميانگين کل خود راجبران نمايد.دراين صورت نمرات دروس تکراري علاوه برنمرات قبلي ، درکارنامه دانشجو ثبت ودرمحاسبه ميانگين کل نمرات او محسوب مي شود