مقررات آموزشی

ثبت نام دانشجويان در 2 مرحله انجام مي شود:
1 - ثبت نام اصلي
2 – ترميم
ثبت نام اصلي :
- کسب اطلاع از زمان ثبت نام از طريق سيستم گلستان ( معمولا" يک يا دو روز قبل از ثبت نام براي هردانشجوساعت ثبت نام ايجاد شده است )
- مراجعه به سايت موسسه در ساعت مشخص شده جهت انتخاب واحد از مجموعه دروس ثبت نام مقدماتي ، دروس حذف شده/ مردودي ترم گذشته ، دروس عمومي و دروس ارائه نشده درثبت نام مقدماتي .
- انتخاب دروس مورد نظر درسيستم گلستان تائيد گزينه هاي " اعمال " و" پايان ثبت نام " بعداز حصول اطمينان از صحت کار.
توجه : ثبت نام قبل از ساعت تعيين شده وانجام تغييرات بدون انتخاب دروس ممکن نيست .
تذکر : دانشجوياني که نياز به گرفتن بعضي از دروس به صورت استثناء دارند لازم است بعد از ثبت نام به دانشکده خودشان مراجعه وباگرفتن فرم استثناء درمرحله ترميم اقدام نمايند.
ترميم (حذف و اضافه ) :
- دانشجويان بااستفاده از نام وکلمه عبور خود وارد سيستم گلستان شده وليست دروس ثبت نامي ، ساعت شروع ترميم رامشاهده مي کنند.
تذکر 2 : براي دانشجويان جديدالورود در ترم اول نيازي به ثبت نام متمرکز نيست .
- باتوجه به تغييرات برنامه دروس درترميم واعمال آنها درسيستم گلستان وهمچنين نمرات ترم قبل ، دانشجويان لازم است از وضعيت دروس ثبت نامي خود مطلع گردند . براي اين منظور لازم است که دانشجويان " گزارش ثبت نام دانشجويان باتوجه به تغييرات دروس " رامشاهده کنند . چنانچه ثبت نام دانشجو" مخدوش " شده باشد ، حتماٌ بايد نسبت به اصلاح برنامه خود اقدام نمايد.
- درخلال ترميم دانشجويان مي توانند حداکثر 6 تغيير درثبت نام اصلي خود بدهند ودو درس خارج از مجموعه دروس ثبت نام مقدماتي اخذ نمايند.
- استثنائات ثبت نام توسط دانشکده ها اعمال خواهد شد ومطابق اعلام دانشکده درخواست شود .
حذف اضطراري :
حدف اضطراري معمولا" دراواخر ترم دانشجو انجام مي شود که هردانشجوطبق مقررات زير مي توانند درس مورد نظر خودراحذف اضطراري کند.
- درس حذف شده کارگاه ياآزمايشگاه يا تربيت بدني نباشد. ( درس تماماٌ عملي نباشد )