واحد نمرات

شرح وظایف :
1 - درج نمرات متفرقه ( پروژه، کارآموزی، مطالعه آزاد، پیش ترم، مازاد، امتحان مجدد و اخذ مجدد) 
2 - ارسال نمرات مهمان و انتقالی ، پذیرش مجدد به گروهها ،کنترل آنها بعد از بازگشت ، وارد نمودن نمره و بایگانی

3 - اقدام به ثبت حذف پزشکی تایید شده در گروهها در هر ترم در مهلت مقرر

4 - پیگیری و اقدام برای اجرای تصمیمات شورای  مربوط به واحد نمرات ( حذف ترم، حذف درس، اصلاح نمره )

5 - قفل نمرات پایان ترم اساتید، بایگانی و کنترل نمرات ،آمارگیری و اطلاع به گروهها  جهت ارسال نمرات قفل نشده

6 -گرفتن لیست نمرات اعلام نشده در موعد مقرر در هر ترم و اطلاع به گروهها جهت اعلام نمره

7 -انجام امور آموزشی در حوزه اداره متبوع، به تشخیص مدیریت