واحد مهمان و انتقال

شرح وظایف :

1 -  دریافت فرمهای میهمان و انتقال برای بررسی احراز شرایط

2 -  آماده کردن پرونده های مهمان و انتقال رسیده و ارسال آنها به تفکیک رشته به گروهها 

3 - دریافت نتایج بررسی پرونده های مهمان و انتقال دانشجویان این موسسه و در صورت لزوم ، اقدام برای ایجاد سر ترم و تغییر وضعیت آنها

4 -  اعلام نتایج بررسی پرونده های مهمان و انتقال به دانشجویان متقاضی

5 پذیرش متقاضیان در سیستم گلستان ، صدور کارت دانشجویی موقت برای آنان و گشودن فایل ثبت نامی آنان

6 رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان که از تقاضای خود انصراف داده اند

7 انجام تسویه حساب دانشجویان مهمانی که یک یا دو ترم در این موسسه تحصیل کرده و قصد بازگشت دارند . گرفتن کارنامه و انجام مراحل اداری آن (تهیه نامه و تایپ و دبیرخانه) و ارسال آنها به موسسه های مبداء

8 ارسال پرونده های دانشجویان موسسه که به سایر موسسه های کشور منتقل شده اند