واحد شورا

 شرح وظایف :

1- تنظیم فرم شورا و کمیسیون موارد خاص به همراه کارنامه جهت بررسی موضوعاتی مانند حذف ترم ،درس،اصلاح نمره
2 – اخراج مشروطی ، ثبت نام مشروط و سایر درخواست های دانشجویان و اعلام نتیجه به مراجع ذیربط و انجام اصلاحات در سیستم
3 – گرفتن لیست دانشجویان با شرایط اخراجی مشروطی ، ثبت نام مشروط ، پایان سنوات ، بررسی وضعیت نامبردگان و ارسال به شورا ، صدور حکم اخرااج ، ثبت نام مشروط و اعمال در سیستم
4– گرفتن لیست دانشجویان ثبت نام نکرده در هر ترم و بررسی وضعیت آنان ، صدور اخطار یک ماهه و در نهایت صدور حکم انصراف و اعلام به مراجع ذیربط و اعمال در سیستم
5– گرفتن لیست دانشجویان ثبت نام نکرده در هر ترم و بررسی وضعیت آنان ، صدور اخطار یک ماهه و در نهایت صدور حکم انصراف و اعلام به مراجع ذیربط و اعمال در سیستم
6 – ارسال اخطار ده روزه به دانشجویان برای بررسی وضعیت مشروطی و سنوات
7 – باز و بستن فایل تحصیلی دانشجویان
8 – ایجاد و یا حذف سه ترم تکی و یا با شهریه
9 – تنظیم صورت جلسه فارغ التحصیل دانشجویان و اعلام فراغت از تحصیل به قسمت فارغ التحصیلان و اعمال
در سیستم
10 – انجام محدودیت های تحصیلی دانشجویان از نظر تعداد ترم مشروطی اضافه ، سنوات اضافی ، مهمانی اضافی
11 – انجام امور مربوط به دانشجویان خارجی
12 – انجام امور آموزشی در حوزه اداره متبوع ، به تشخیص مدیریت