طرح غربالگری و پایش سلامت دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان
 
با توجه به ضرورت توجه به وضعیت سلامت روانی-اجتماعی دانشجویان و الزام وزارت علوم، طرح غربالگری و پایش سلامت برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل الزامی می باشد.
 
!شایان ذکر است تائید نهایی انتخاب واحد، منوط به تکمیل کارنامه سلامت می باشد.!
 
✅ جهت تکمیل کارنامه سلامت از طریق لینک زیر اقدام نمایید.